Transitievergoeding

Hoe hoog is uw transitievergoeding? Waar heeft u recht op? Dit zijn vragen die Arbeidsjurist Eindhoven dagelijks ontvangt. Wilt u inzicht in uw rechten (en plichten), dan bent u bij ons aan het juiste adres. U kunt uw vraag gemakkelijk aan ons voorleggen, wij informeren u vrijblijvend over uw mogelijkheden. Wij helpen werknemers bij arbeidsrechtelijke vragen

Werknemers hebben recht op een transitievergoeding als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een transitievergoeding is verschuldigd indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die ten minste 2 jaar heeft geduurd, niet wordt verlengd. Anders dan voorheen hebben ook werknemers die na 2 jaar ziekte worden ontslagen recht op de transitievergoeding.

Een transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Het maximum is € 81.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 79.000. Voor 50-plussers geldt -tot 2020- een hogere transitievergoeding. De transitievergoeding is wettelijk verplicht. De transitievergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV, kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband.

Als ontslag voor u dreigt, wilt u natuurlijk weten waar u aan toe bent. U zult zich afvragen of er voldoende aanleiding is voor uw werkgever om tot ontslag over te gaan en zo ja, op wat voor termijn u kunt worden ontslagen en wat dan een passende ontslagvergoeding is. Wij vertellen u graag meer over de transitievergoeding en aanvullende vergoedingen.

Uitgangspunt is de transitievergoeding
Wat betreft de ontslagvergoeding geldt vanaf 1 juli 2015 dat werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn bij ontslag recht hebben op de transitievergoeding. Ook als een tijdelijke arbeidsovereenkomst na twee jaar van rechtswege afloopt en niet wordt voortgezet, dient de transitievergoeding te worden betaald.

Vaststellen hoogte transitievergoeding
De transitievergoeding bedraagt 1/6 maandsalaris per half dienstjaar en dus 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar. Dit geldt voor de eerste 10 dienstjaren. Voor de jaren erna geldt (tot 2020) dat de transitievergoeding wordt verhoogd met 1/4 maandsalaris per half dienstjaar en dus 1/2 maandsalaris per heel dienstjaar. De transitievergoeding is gemaximeerd op een bedrag van € 81.000,– bruto of op een jaarinkomen als dit hoger is dan € 81.000,– bruto (bedragen 2019).

Wanneer hogere ontslagvergoeding?

Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden kan een werknemer recht hebben op een hogere ontslagvergoeding. Deze hogere vergoeding wordt in de wet aangeduid met de term “billijke vergoeding”. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarbij een werkgever moedwillig aanstuurt op het ontstaan van een verstoorde arbeidsrelatie. Aan de andere kant kunnen zich ook bijzondere omstandigheden voordoen met als gevolg dat u als werknemer geen recht heeft op een ontslagvergoeding. Een voorbeeld hiervan is een werknemer die terecht op staande voet is ontslagen, omdat hij/zij een greep in de kas heeft gedaan van de werkgever.

Overgangsregelingen

Tot 1 juli 2015 werd de kantonrechtersformule gebruikt om de ontslagvergoeding te berekenen. De transitievergoeding is doorgaans een veel lagere vergoeding. Met name voor oudere werknemers met een lang dienstverband is het verschil in ontslagvergoeding erg groot. Vanwege dit grote verschil is een overgangsregeling geïntroduceerd. Voor ieder jaar dat een werknemer op de ontslagdatum ouder is dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst is, bedraagt de transitievergoeding een half maandsalaris per half dienstjaar en dus één maandsalaris per heel dienstjaar. Wel geldt ook voor de overgangsregeling een maximum transitievergoeding van € 81.000,– bruto of een jaarsalaris bij een hoger jaarinkomen dan € 81.000 bruto. Deze overgangsregeling geldt tot 2020.

Een andere overgangsregeling die tot 2020 geldt, is de regeling dat een lagere transitievergoeding aan de orde kan zijn als u werkt bent bij een werkgever met minder dan 25 werknemers en sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wegens een slechte financiële situatie. Onder bepaalde strikte voorwaarden kan dan het arbeidsverleden voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten.

Advies specialist ontslagregeling

Wij zijn specialist in arbeidsrecht en kunnen u goed adviseren over de mogelijkheden voor verweer tegen dreigend ontslag en over welke ontslagvergoeding passend zou zijn als uw arbeidsovereenkomst (toch) eindigt. Als uw werkgever het dossier onvoldoende op orde heeft, kan dit een sterk argument zijn om een goede ontslagregeling uit te onderhandelen. Wij bespreken graag met u hoe u verder wilt en kunnen u adviseren over wat een passende ontslagregeling zou kunnen zijn. Neemt u gerust vrijblijvend telefonisch contact met ons op. Een afspraak kan worden ingepland binnen 24 uur.

Onderhandelen
Bij een ontslag via een vaststellingsovereenkomst wordt er onderhandeld tussen werkgever en werknemer. De hoogte van de transitievergoeding is de uitkomst van de onderhandelingen. Een werkgever kiest soms voor ontslag via een vaststellingsovereenkomst omdat hij de complexe ontslagroute via UWV of kantonrechter wilt voorkomen. Daar heeft hij een hogere ontslagvergoeding voor over.    

Wanneer heeft iemand  recht op een transitievergoeding?

In de volgende gevallen is een transitievergoeding verschuldigd bij arbeidsovereenkomsten die minimaal 2 jaar hebben geduurd:

 • De arbeidsovereenkomst is op initiatief van de werkgever opgezegd of ontbonden.
 • De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is na afloop van de bepaalde tijd op initiatief van de werkgever niet verlengd.
 • De arbeidsovereenkomst is op initiatief van werknemer opgezegd, ontbonden of niet verlengd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Een transitievergoeding is niet verschuldigd indien een persoon:

 • Nog geen 18 jaar is en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkt;
 • het ontslag verband houdt met het bereiken van de AOW- of pensioen gerechtigde leeftijd;
 • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten;
 • werkgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling is verleend.

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten

Een ontslag wegens verwijtbaar handelen sluit niet uit dat iemand toch in aanmerking komt voor een transitievergoeding. Een persoon heeft geen recht op een transitievergoeding als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

Kleine werkgevers

Als u een werkgever bent met een klein bedrijf en u kunt de transitievergoeding niet betalen, kunt u mogelijk gebruikmaken van de overbruggingsregeling transitievergoeding. Voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding hoeft u de dienstjaren van de werknemer die voor 1 mei 2013 liggen niet mee te tellen.

U kunt een verklaring aanvragen waarin staat dat u voldoet aan de voorwaarden voor de overbruggingsregeling voor de transitievergoeding. Dit zijn de volgende voorwaarden:

 • U dient een ontslagaanvraag in vanwege een slechte financiële situatie eventueel gecombineerd met andere bedrijfseconomische redenen.
 • U bent een kleine werkgever: u heeft (samen met eventuele andere ondernemingen in een groep) gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst. Het gaat hierbij om de periode van 1 juli tot en met 31 december in het jaar voordat de ontslagaanvraag is ingediend.
 • Het netto resultaat, over de 3 boekjaren vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0.
 • De waarde van uw eigen vermogen was negatief aan het einde van het boekjaar. Het gaat dan om het boekjaar vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend.
 • De waarde van uw vlottende activa was lager dan uw schulden aan het einde van het boekjaar vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend. Het gaat daarbij om schulden met een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.