Arbeidsovereenkomst & -contract

Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindende overeenkomst tussen een werkgever en werknemer, waarin de werknemer overeenkomt bij de werkgever te gaan werken. Een dergelijke overeenkomst legt de afspraken vast die tussen de partijen gemaakt zijn. Vaak zijn arbeidsovereenkomsten pas belangrijk wanneer een contract beëindigd wordt of als er een conflict bestaat. Laat daarom voordat je een contract aangaat, de voorwaarden grondig checken. Liever een arbeidsovereenkomst laten opstellen door een specialist? Ook daar kunnen wij je bij helpen!

Persoonlijk & betrokken

We hebben persoonlijke aandacht voor jouw unieke situatie.

Zowel zakelijk als particulier

Arbeidsjuridisch advies voor zowel werkgever als werknemer.

Deskundig advies van arbeidsjuristen

Zo weet je zeker dat alles goed geregeld is!

Praktische oplossingen in begrijpelijke taal

Geen wollige adviezen, maar concrete oplossingen.

Soorten arbeidscontracten

Arbeidsovereenkomst

Bij het aannemen van personeel zijn er verschillende arbeidsovereenkomsten die je een nieuwe werknemer kunt aanbieden. Zo kun je om te beginnen kiezen tussen vaste contracten en flexibele contracten. 

Als werkgever is het raadzaam om op de hoogte te zijn van alle voorwaarden en mogelijkheden. Dit helpt je om te bepalen welke soort arbeidscontract het beste past bij de situatie van jouw bedrijf en de betreffende functie. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen tussen alleen vast of flexibel personeel, of een combinatie hiervan. 

Uit de volgende arbeidscontracten kun je kiezen:

  • Overeenkomst voor onbepaalde tijd
  • Overeenkomst voor bepaalde tijd
  • Oproepovereenkomst
  • Uitzendovereenkomst
  • Payrollovereenkomst
  • Modelovereenkomst (freelancer)

Een arbeidsovereenkomst bevat belangrijke details, zoals functie, taken, arbeidsomvang en salaris. Het is daarnaast raadzaam om aandacht te besteden aan andere arbeidsvoorwaarden, ook wel bedingen genoemd. Dit kan helpen om ongewenst gedrag of potentieel conflicterende situaties vooraf te tackelen, zowel gedurende als na de arbeidsovereenkomst. Afspraken die nawerken heten ook wel “postcontractuele bedingen”. Onderstaand hebben we de meest voorkomende bedingen opgesomd.

Arbeidsvoorwaarden in arbeidsovereenkomst

Een proeftijdbeding is een veelgebruikte clausule in  arbeidsovereenkomsten. Het is bedoeld om zowel werkgevers als werknemers de mogelijkheid te geven om gedurende een bepaalde periode te beslissen of de samenwerking naar tevredenheid verloopt. Tijdens deze proefperiode kan de werkgever de werknemer zonder opgaaf van reden ontslaan. Als werknemer kun je tijdens deze periode ook zelf besluiten om het contract per direct op te zeggen. De duur kan variëren tussen één dag tot maximaal twee maanden. 

Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst waarin staat dat een werknemer na het einde van zijn dienstverband niet bij de concurrent mag gaan werken of een eigen onderneming mag starten die concurrerend is ten opzichte van de voormalige werkgever. Het doel van een concurrentiebeding is om de bedrijfsbelangen van de werkgever te beschermen en te voorkomen dat de werknemer zijn opgedane kennis en ervaring bij de concurrentie inzet. Een concurrentiebeding mag alleen worden opgenomen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang en het moet redelijk zijn qua duur, geografische reikwijdte en de aard van de werkzaamheden. Werkgevers maken dikwijls gebruik van concurrentiebedingen, maar de rechter kijkt kritisch naar de rechtmatigheid ervan.

Een relatiebeding is een beding waarin afspraken zijn vastgelegd over het contact tussen de werknemer en de klanten of relaties van de werkgever na het einde van het dienstverband. Het doel van een relatiebeding is om te voorkomen dat een werknemer na het vertrek bij de werkgever direct contact opneemt met klanten of relaties van de werkgever en zo concurrentie mogelijk maakt of vertrouwelijke informatie prijsgeeft. Vanuit de jurisprudentie is gebleken dat een relatiebeding vaak wordt toegestaan, mits het schriftelijk is overeengekomen en daarin wordt aangegeven welke belangen de werkgever wil beschermen.

Het geheimhoudingsbeding is een beding waarin wordt vastgelegd dat bepaalde informatie geheim moet blijven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om bedrijfsgeheimen, persoonlijke informatie of vertrouwelijke gegevens. Het doel van een geheimhoudingsbeding is om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijke informatie niet wordt verspreid of gelekt naar derden. Het is een belangrijke maatregel die bedrijven en organisaties nemen om hun informatie te beschermen en de privacy van mensen te waarborgen. In sommige gevallen kan het overtreden van een geheimhoudingsbeding zelfs leiden tot gerechtelijke stappen. Het is dus van groot belang om een geheimhoudingsbeding serieus te nemen en er zorgvuldig mee om te gaan.

Het eenzijdig wijzigingsbeding geeft de werkgever het recht om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden te veranderen. Dit betekent dat de werkgever zonder overleg met de werknemer bijvoorbeeld de werktijden, het salaris of de functie kan wijzigen. Dit kan voor werknemers nadelig uitpakken, omdat zij geen inspraak hebben in de veranderingen en deze dus onverwacht kunnen komen. Een eenzijdig wijzigingsbeding mag niet zomaar in een contract worden opgenomen en moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om geldig te zijn. Werkgevers dienen daarom zorgvuldig om te gaan met eenzijdige wijzigingen en werknemers moeten alert zijn op de aanwezigheid van dit soort bepalingen in hun contract.

Een intellectueel eigendom beding is een contractueel beding waarin de rechten en plichten met betrekking tot intellectueel eigendom worden vastgelegd. Hierbij gaat het om het beschermen van creatieve en innovatieve producten die voortkomen uit de geest van een persoon of organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitvindingen, teksten, foto’s en software. Het beding regelt wie de eigenaar is van deze producten en wie de rechten krijgt om deze te gebruiken of te verspreiden. Dit is van belang om te voorkomen dat anderen ongeoorloofd gebruik maken van jouw intellectuele eigendom of dat je zelf onbedoeld inbreuk maakt op de rechten van anderen. Een goed opgesteld intellectueel eigendom beding is daarom voor veel bedrijven en creatievelingen een belangrijke overeenkomst die zorgt voor bescherming en duidelijkheid.

Een proeftijdbeding is een veelgebruikte clausule in  arbeidsovereenkomsten. Het is bedoeld om zowel werkgevers als werknemers de mogelijkheid te geven om gedurende een bepaalde periode te beslissen of de samenwerking naar tevredenheid verloopt. Tijdens deze proefperiode kan de werkgever de werknemer zonder opgaaf van reden ontslaan. Als werknemer kun je tijdens deze periode zelf besluiten om het contract op te zeggen. De duur van de proeftijd verschilt per sector en kan variëren tussen één dag tot maximaal twee maanden. Het is belangrijk om te weten dat afspraken over een proeftijdbeding altijd in goed overleg moeten worden gemaakt en schriftelijk moeten worden vastgelegd.

Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst waarin staat dat een werknemer na het einde van zijn dienstverband niet bij de concurrent mag gaan werken of een eigen onderneming mag starten die concurrerend is ten opzichte van de voormalige werkgever. Het doel van een concurrentiebeding is om de bedrijfsbelangen van de werkgever te beschermen en te voorkomen dat de werknemer zijn opgedane kennis en ervaring bij de concurrentie inzet. Een concurrentiebeding mag alleen worden opgenomen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang en het moet redelijk zijn qua duur, geografische reikwijdte en de aard van de werkzaamheden. Werkgevers maken dikwijls gebruik van concurrentiebedingen, maar de rechter kijkt kritisch naar de rechtmatigheid ervan.

Een relatiebeding is een beding waarin afspraken zijn vastgelegd over het contact tussen de werknemer en de klanten of relaties van de werkgever na het einde van het dienstverband. Het doel van een relatiebeding is om te voorkomen dat een werknemer na het vertrek bij de werkgever direct contact opneemt met klanten of relaties van de werkgever en zo concurrentie mogelijk maakt of vertrouwelijke informatie prijsgeeft. Vanuit de jurisprudentie is gebleken dat een relatiebeding vaak wordt toegestaan, mits het schriftelijk is overeengekomen en daarin wordt aangegeven welke belangen de werkgever wil beschermen.

Het geheimhoudingsbeding is een beding waarin wordt vastgelegd dat bepaalde informatie geheim moet blijven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om bedrijfsgeheimen, persoonlijke informatie of vertrouwelijke gegevens. Het doel van een geheimhoudingsbeding is om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijke informatie niet wordt verspreid of gelekt naar derden. Het is een belangrijke maatregel die bedrijven en organisaties nemen om hun informatie te beschermen en de privacy van mensen te waarborgen. In sommige gevallen kan het overtreden van een geheimhoudingsbeding zelfs leiden tot gerechtelijke stappen. Het is dus van groot belang om een geheimhoudingsbeding serieus te nemen en er zorgvuldig mee om te gaan.

Het eenzijdig wijzigingsbeding geeft de werkgever het recht om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden te veranderen. Dit betekent dat de werkgever zonder overleg met de werknemer bijvoorbeeld de werktijden, het salaris of de functie kan wijzigen. Dit kan voor werknemers nadelig uitpakken, omdat zij geen inspraak hebben in de veranderingen en deze dus onverwacht kunnen komen. Een eenzijdig wijzigingsbeding mag niet zomaar in een contract worden opgenomen en moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om geldig te zijn. Werkgevers dienen daarom zorgvuldig om te gaan met eenzijdige wijzigingen en werknemers moeten alert zijn op de aanwezigheid van dit soort bepalingen in hun contract.

Een intellectueel eigendom beding is een contractueel beding waarin de rechten en plichten met betrekking tot intellectueel eigendom worden vastgelegd. Hierbij gaat het om het beschermen van creatieve en innovatieve producten die voortkomen uit de geest van een persoon of organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitvindingen, teksten, foto’s en software. Het beding regelt wie de eigenaar is van deze producten en wie de rechten krijgt om deze te gebruiken of te verspreiden. Dit is van belang om te voorkomen dat anderen ongeoorloofd gebruik maken van jouw intellectuele eigendom of dat je zelf onbedoeld inbreuk maakt op de rechten van anderen. Een goed opgesteld intellectueel eigendom beding is daarom voor veel bedrijven en creatievelingen een belangrijke overeenkomst die zorgt voor bescherming en duidelijkheid.

Een nevenwerkzaamhedenbeding is een beding dat bepaalt dat een werknemer tijdens zijn contractuele verplichtingen geen nevenactiviteiten mag uitoefenen die in strijd zijn met het belang van de werkgever. Het doel van deze bepaling is om de werkgever te beschermen tegen de concurrentie of belangenverstrengeling die kan ontstaan wanneer een werknemer tegelijkertijd voor meerdere bedrijven werkt. Het nevenwerkzaamhedenbeding moet duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd en mag de werknemer niet onnodig beperken in zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling buiten de werkgever om. Het is daarom belangrijk dat zowel werkgever als werknemer zich bewust zijn van de inhoud en de gevolgen van deze clausule voordat zij een arbeidscontract ondertekenen.

Arbeidscontract
Arbeidsovereenkomst opstellen

Arbeidsovereenkomst laten opstellen?

Heb je vragen over de inhoud of het opstellen van een arbeidsovereenkomst? Wij adviseren zowel werknemers als werkgevers. Wij helpen bij het opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten voor werkgevers. Ook voor werknemers kijken wij kritisch of het voorgestelde contract juridisch sluitend is en welke mogelijke consequenties dit heeft. 

Veel gestelde vragen over arbeidscontracten

Vind hier de antwoorden op veel gestelde vragen door werknemers en werkgevers over arbeidsovereenkomsten.

Een arbeidsovereenkomst, ook wel arbeidscontract genoemd, is een juridisch document waarin de afspraken tussen werkgever en werknemer zijn vastgelegd. Het belangrijkste verschil tussen een arbeidscontract en een arbeidsovereenkomst is dat de arbeidsovereenkomst een schriftelijk document is dat door beide partijen ondertekend moet worden. Het is een officieel bewijs van de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer en bepaalt de wederzijdse rechten en plichten. In een arbeidsovereenkomst staan onder andere afspraken over de arbeidsduur, het salaris, de vakantiedagen en het aantal contracturen. Het is daarom van groot belang dat beide partijen zorgvuldig de inhoud van de arbeidsovereenkomst bespreken en begrijpen voordat zij het ondertekenen.

Een arbeidsovereenkomst is een belangrijk document. Het bepaalt namelijk de voorwaarden waaronder jij gaat werken en de verplichtingen van jouw werkgever. Het is daarom van groot belang dat je goed begrijpt wat er in staat voordat je het ondertekent. Allereerst is het van belang om te weten welk type arbeidsovereenkomst je hebt. Er bestaan verschillende soorten, zoals een tijdelijk of vast contract. Let ook op de arbeidsduur en het aantal arbeidsuren per week, het salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen en pensioenregelingen. Zorg ervoor dat alle afspraken en beloftes die zijn gemaakt mondeling of schriftelijk, ook daadwerkelijk in de arbeidsovereenkomst zijn verwerkt. Neem de tijd om dit document zorgvuldig te lezen en te begrijpen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan tijdens je werk.

Ja zeker, wij kunnen je helpen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst en ook bij het controleren van bestaande arbeidsovereenkomsten. Wil je graag hulp? Neem dan contact met ons op.

Een goed arbeidscontract moet een aantal essentiële zaken bevatten om beide partijen te beschermen. Om te beginnen moet het contract informatie geven over de functie van de werknemer, zoals de taken en verantwoordelijkheden die bij de baan horen. Daarnaast moet de werktijd worden vastgelegd en moet er duidelijkheid bestaan over eventuele overuren. Ook moeten de beloning en de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen, worden vastgelegd. Verder dient het contract informatie te geven over de opzegtermijn en de duur van de overeenkomst. Tot slot moet er rekening worden gehouden met wet- en regelgeving, zoals de Wet Arbeid en Zorg, die voorschrijft hoeveel dagen een werknemer recht heeft op verlof bij bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap. Een goed arbeidscontract is dus een complex document, maar het zorgt wel voor een transparante en duurzame arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer.

In de meeste gevallen is het de werkgever die de arbeidsovereenkomst opstelt en aanbiedt aan de werknemer. Het is echter belangrijk om te weten dat beide partijen akkoord moeten gaan met de inhoud van de overeenkomst voordat het geldig is. Het is raadzaam om bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de afspraken in lijn zijn met de geldende wet- en regelgeving. 

Wat cliënten zeggen over onze contracten

Al vele cliënten gingen jou voor. Hieronder een selectie van de recensies die wij hebben gekregen.

50+

Beoordelingen van tevreden klanten

4.9
Gebaseerd op 34 beoordelingen
powered by Google
ton van woenselton van woensel
15:44 31 May 23
Alle complimenten naar dit advocatenkantoor en vooral mr. van der Wiel. Zeer goed advies in Jip en Janneke taal. Wordt ook zeker goed mee gedacht naar de beste oplossing en zeer vlotte communicatie. Een genot om samen te werken.
Saskia Van TartwijkSaskia Van Tartwijk
17:50 30 Nov 22
Aanrader! Deskundig, persoonlijk en snel advies! Dankjewel voor je geweldige hulp Roy.
Renee van HooffRenee van Hooff
21:53 21 Nov 22
Reached out to this agency by phone and was immediately helped by Roy. He looked at my case the same day and provided advice a few hours later which was well explained and in detail. He took the time to listen and share his expertise.
Amber BastiaansenAmber Bastiaansen
16:08 03 Nov 22
Ik heb erg goed advies gekregen van Roy. Gesprek was aangenaam en het is fijn om te kunnen vertrouwen op zijn professionele juridische hulp. Mocht ik in de toekomst een jurist nodig hebben dan weet ik waar ik moet zijn. Zal dit ook zeker aanraden in mijn omgeving.
Robert DembiRobert Dembi
08:32 28 Jul 22
I had an excellent experience at Adviesgroep Eindhoven with mr. Roy van der Wiel. Roy was very quick to respond to my requested legal assignment, stayed in constant contact, and within a few days provided me with a comprehensive memo regarding the assignment. Thank you Roy for the quality service!
Barbara NaumienkoBarbara Naumienko
04:41 17 Dec 21
Super happy with the support on each step of the process. Being redundant after many years of service was surely a difficult process, but with professional and carrying guidance of Roy, seemed a lot much easier. Strongly recommend!
Karol BlahuszewkiKarol Blahuszewki
07:59 01 Jun 21
Excellent service, professional and easy to talk to.Once we determined what is expected and what can be done I didn't have to worry about a thing.Special thanks to Roy for his hard work and commitment!
Joey De GraafJoey De Graaf
18:55 22 Mar 21
Ze hebben me enorm goed geholpen in een erg lastige situatie. Ik ben blij dat ik ze ingeschakeld heb. Werken snel, professioneel, maar ook heel persoonlijk, dat is fijn. Contact gehad met Roy.Van harte aan te bevelen dus!
LeanderLeander
16:38 20 Nov 20
Contact gehad met Roy die snel in actie kwam na mijn mailtje. Heeft goed advies gegeven wat ik direct in de praktijk kon brengen. Erg fijn als je in een complexe situatie met je werk komt.
js_loader
Arbeidsovereenkomst

Let's get in touch.

Leg direct jouw arbeidsrecht vraag voor en krijg hulp!