Ziek uit dienst – ZW-uitkering

Wanneer je als werknemer ziek uit dienst gaat terwijl u een vast contract heeft, loopt u verschillende risico’s. In Nederland is het zo geregeld dat ziekte allereerst wordt opgevangen door de werkgever. De werkgever is verantwoordelijk voor re-integratie van de werknemer, voor doorbetaling van het loon en voor begeleiding naar een eventuele andere functie.

Als het dienstverband tijdens de ziekte met wederzijdse instemming wordt beëindigd, eindigt het dienstverband en is de werkgever niet langer degene die de gevolgen van de ziekte opvangt. De zieke werknemer doet dan een beroep op de sociale voorzieningen in Nederland en vraagt een Ziektewetuitkering aan. Die uitkering wordt betaald uit de premies die de beroepsbevolking maandelijks afdraagt. Het UWV kijkt daarom kritisch of de ‘vrijwillige’ beëindiging van het dienstverband wel terecht was.

Het UWV weigert een uitkering toe te kennen als de werknemer het UWV ‘benadeelt’. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als hij zijn recht op loondoorbetaling onnodig prijsgeeft. En dat is precies wat er gebeurt als de werknemer vrijwillig instemt met de beëindiging van zijn dienstverband terwijl hij of zij ziek is. Van de werknemer mag namelijk verwacht worden dat hij zich daadwerkelijk tegen de beëindiging verweert. Het uitgangspunt is dus dat de werknemer niet tijdens ziekte mag instemmen met beëindiging.

WWZ

Door invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het opzegverbod tijdens ziekte aangescherpt. Sindsdien kan een zieke werknemer niet langer wegens bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. Dus instemmen met beëindiging omdat het slecht gaat met het bedrijf, kan leiden tot een weigering van de Ziektewetuitkering als de werknemer op dat moment ziek is. De werknemer kan zich sinds de WWZ namelijk met succes verweren tegen het ontslag. Ook al staat het verval van arbeidsplaatsen vast en is het afspiegelingsbeginsel juist toegepast; zieke werknemers mogen simpelweg niet meer op bedrijfseconomische gronden worden ontslagen.

Het aangescherpte opzegverbod heeft dus ook gevolgen voor de uitkeringspositie van de zieke werknemer. De mogelijkheid om ziek uit dienst te gaan en toch een uitkering te krijgen, is daardoor nog kleiner geworden.