Uitzendovereenkomst

Vraag over een uitzendovereenkomst? Arbeidsjurist Eindhoven adviseert, bemiddelt en procedeert in uw belang. Wij begeleiden u bij het aangaan van een uitzendovereenkomst. Ook begeleiden wij u bij het beëindigen van het uitzendcontract. Wat kunnen wij voor u betekenen? Leg uw vraag gratis aan ons voor. Vul ons contactformulier in of bel ons direct op 040-3035113. Wij bieden duidelijke uitleg in begrijpelijke taal en een helder overzicht van alle mogelijkheden.

Uitzender, werknemer en inlener

De uitzendovereenkomst kent in tegenstelling tot een reguliere arbeidsovereenkomst drie partijen in plaats van twee. Bij de uitzendovereenkomst is er sprake van een ‘uitzender’, een ‘werknemer’ en een ‘inlener’. Hierbij is de werknemer dus in dienst van de uitzender (het uitzendbureau) terwijl deze beschikbaar wordt gesteld bij de inlener onder diens toezicht. Het uitzendbureau heeft dus de verplichting tot het betalen van het loon aan de werknemer en het inlenende bedrijf behoort leiding en werkinstructies te geven aan de werknemer. Bij een bedrijfsongeval zijn zowel het uitzendbureau als de inlener aansprakelijk. Bent u slachtoffer van een arbeidsongeval en wilt u advies over uw rechten en plichten? Neem contact op met Arbeidsjurist Eindhoven. Wij verlenen rechtsbijstand bij letselschade of arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsjurist, voor deskundige begeleiding van uitzendkrachten

Looptijden uitzendovereenkomst

De rechtspositie van de uitzendkracht wijkt af van werknemers die tijdelijk of vast in dienst zijn bij (dezelfde) werkgever. De rechten van de uitzend-werknemer worden sterker en uitgebreider naarmate deze langer in dienst is bij het uitzendbureau. Hierbij is een ‘Fase-systeem’ opgebouwd, welke bepalend zijn voor de werknemer en zijn rechten.

Fase A uitzendovereenkomst

In de eerste 78 weken dat de uitzendkracht (onafgebroken) voor hetzelfde uitzendbureau werkt, zit hij in fase A. Gedurende deze eerste fase is het uitzendbureau gerechtigd om een onbeperkt aantal overeenkomsten achter elkaar aan te bieden. Zowel de werkgever als de werknemer zijn (meestal) vrij om de overeenkomst te beëindigen.

Inleenbedrijf beëindigt opdracht:
De uitzendkracht werkt in fase A meestal op basis van een overeenkomst met een ‘uitzendbeding’. Werken in fase A zonder uitzendbeding is echter ook mogelijk. Het uitzendbeding houdt in dat het contract eindigt wanneer de opdrachtgever geen werk meer heeft voor de uitzendkracht. Het contract eindigt ook door ziekte van de uitzendkracht. Als het inlenende bedrijf de opdracht wil beëindigen, en de uitzendovereenkomst wordt hierdoor automatisch beëindigd, dan dient het uitzendbureau dit tijdig aan de uitzendwerknemer mede te delen. De aanzegtermijn is afhankelijk van de duur van de opdracht.

Aanzegtermijn uitzendovereenkomst fase A
Duur van opdracht (in weken) Aanzegtermijn (in dagen)
0 – 12 0
12 – 26 5
26 – 52 10
52 – 78 14

Fase B uitzendovereenkomst

Na 78 weken gaat fase B in. Ook wanneer iemand binnen 26 weken voor hetzelfde uitzendbureau aan de slag gaat na een periode van 78 weken, dan ook gaat fase B in. Deze fase duurt in totaal maximaal 2 jaar of maximaal 8 contracten. Na een periode van twee jaar of bij een negende contract gaat fase C in.

Rechten en plichten fase B
Naast de rechten die een werknemer geniet in fase A, geniet de werknemer in fase B een aantal andere rechten, zoals; doorbetaling van loon, ook als er geen werk is (passend vervangende werkzaamheden dienen wel geaccepteerd te worden), bij ziekte geldt er nu één wachtdag in plaats van twee. De uitzendovereenkomst eindigt pas op de overeengekomen einddatum van het betreffende contract. Tussentijdse opzegging kan alleen met inachtneming van een opzegtermijn.

Beëindiging fase B uitzendovereenkomst
Mocht de situatie ontstaan waarin de opdracht eerder wordt beëindigd dan het arbeidscontract, dan blijft de overeenkomst tussen uitzendbureau en werknemer doorlopen. Het uitzendbureau dient alternatief en passend werk aan te bieden. Hierbij dienen het aantal uren gelijk te zijn en mag het werk niet meer dan twee functiegroepen lager liggen.

Fase C uitzendovereenkomst

Direct na afloop van fase B komt de werknemer in fase C terecht. Dient de werknemer na fase B binnen 13 weken een nieuwe uitzendovereenkomst aan te gaan met het uitzendbureau, dan ook valt u direct in fase C. Duurde de onderbreking langer dan 13 weken maar korter dan 26 weken, dan valt u terug in fase B. Mocht de onderbreking langer dan 26 weken duren dan valt de werknemer terug in fase A.

Onbepaalde tijd uitzendovereenkomst
In fase C heeft de werknemer een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan dan door de werknemer opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en het uitzendbureau kan de overeenkomst alleen beëindigen door het inschakelen van het UWV of middels de kantonrechter.

Beëindiging fase C uitzendcontract
Als de inlener de overeenkomst beëindigt, dan dient de werknemer doorbetaald te worden en dient het uitzendbureau passend werk te vinden voor de werknemer. Ook hier mag deze niet meer dan twee functiegroepen lager liggen.

CAO voor Uitzendkrachten

De uitzendkracht valt onder een cao. Er zijn collectieve arbeidsvoorwaarden van toepassing op de arbeidsverhouding. Dat kan zijn de cao ABU-cao of de NBBU-cao. In beide uitzendcao’s is afgesproken om intensief te controleren op naleving van de cao. Over de lonen van enige specifieke groepen maken de vakbonden en de ABU elk jaar nieuwe afspraken.

Rechtsbijstand nodig van een lokale arbeidsjurist?

Verzekerd voor rechtsbijstand?

Vanwege een geschil in een procedure verzeild geraakt? Veel particulieren en bedrijven beschikken over een rechtsbijstandverzekering. Deze verzekeraars hebben hun eigen juristen en advocaten in dienst. Als het nodig is, schakelt de verzekeraar voor u haar eigen advocaat in. Maar let op, u bent niet verplicht daarvan gebruik te maken. Arbeidsjurist Eindhoven zorgt ervoor dat uw zaak wordt behandeld door een deskundige jurist of advocaat die uit uw buurt komt, waar u gemakkelijk mee in contact komt en die snel reageert. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Uw verzekeraar moet dan deze advocaatkosten vergoeden. De eerste beoordeling op basis van uw vraag of omschrijving van het geschil kost u niets en is geheel vrijblijvend. 

Vragen over een uitzendovereenkomst?

Heeft u vragen over de uitzendovereenkomst of twijfelt u over uw rechten en verplichtingen? Laat de uitzendovereenkomst dan checken door onze arbeidsjurist. Vul het contactformulier in of stel uw vragen via Whatsapp of bel ons op 040-3035113. U kunt rekenen op onze kennis en expertise.