Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten

Wanneer is bepaald gedrag echt onacceptabel en is ontslag op zijn plaats? Onder “verwijtbaar handelen of nalaten” vallen verschillende gedragingen. U kunt daarbij denken aan onacceptabele uitlatingen op sociale media, handelen in strijd met een geheimhoudingsplicht of veiligheidsvoorschriften, maar ook aan geweld of (seksuele) intimidatie op de werkvloer.

Verwijtbaar handelen of nalaten vormt echter pas een ontslagreden als het gedrag zodanig is dat “van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”.

Wanneer kan een werkgever zich op het standpunt stellen dat ontslag gerechtvaardigd is gelet op uw gedraging? Dit heeft te maken met de ernst van de gedraging, uw functie en de vraag of u al eens eerder voor soortgelijk gedrag gewaarschuwd bent. Er is met andere woorden niet één soort verwijtbaar gedrag. Wanneer u een enkele keer te laat komt handelt u niet verwijtbaar, maar kan een structureel te laat komende werknemer wel degelijk ontslagen worden wegens verwijtbaar handelen. Het gaat dus om het ‘ernstig’ verwijtbaar handelen of nalaten.

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten is van belang in de volgende situaties:

  • Of iemand recht heeft op een vergoeding wanneer een concurrentiebeding in belangrijke mate belemmert wordt;
  • of iemand recht heeft op een transitievergoeding;
  • met ingang van welke datum de rechter de arbeidsovereenkomst kan ontbinden.