Disfunctioneren

Ontslag wegens disfunctioneren kan bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd enkel worden gegeven met instemming van de werknemer, of via de kantonrechter. De kantonrechter zal bekijken of er sprake is van disfunctioneren en beslist op basis daarvan of de arbeidsovereenkomst ontbonden zal worden of niet.

Wat is disfunctioneren?

De wet geeft niet zeer specifiek aan wat disfunctioneren is of in hoeverre er sprake moet zijn van disfunctioneren bij ontslag wegens disfunctioneren. Dat is ook niet mogelijk, aangezien elke situatie van disfunctioneren anders is.

Wel van belang is dat er is voldaan aan de volgende drie voorwaarden voordat ontslag wegens disfunctioneren kan worden gegeven:

  • De werkgever moet de werknemer tijdig in kennis hebben gesteld over het feit dat er sprake is van disfunctioneren.
  • De werkgever moet de werknemer voldoende in de gelegenheid stellen zijn functioneren te verbeteren.
  • Het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing of arbeidsomstandigheden.

Kortom: ‘opeens’ geconfronteerd worden met ontslag wegens disfunctioneren is niet mogelijk. Er gaat altijd een flink traject aan vooraf.

Wat in een bepaald geval disfunctioneren inhoudt, zal daarbij dan ook moeten worden bekeken aan de hand van bijvoorbeeld de functieomschrijving of aan de hand van de taken die behoren tot de functie. Bent u schoonmaker, dan mag uw werkgever niet van u verwachten dat u computers kunt repareren, maar wel dat u netjes schoonmaakt.

Uiteraard zal de werkgever het disfunctioneren niet alleen moeten stellen, maar zal hij dat ook moeten aantonen. Normaal gesproken wordt dat gedaan door het overleggen van verslagen van functioneringsgesprekken en verbeterplannen. Ook zal de werkgever hoogstwaarschijnlijk aannemelijk moeten maken dat het duidelijk was dat het disfunctioneren ernstig genoeg is om ontslag voor te krijgen, al wordt dat niet expliciet in de wet genoemd.

Komt het zover dat u ontslag wegens disfunctioneren krijgt of dreigt te krijgen, dan is het verstandig om contact op te nemen met een van onze adviseurs die u kan bijstaan in de procedure bij de kantonrechter.

Het verbeterplan of verbetertraject

Wanneer u een verbeterplan van uw werkgever krijgt, laat uw werkgever u weten dat hij niet tevreden is over uw functioneren. Wanneer daar geen stijgende lijn in te zien is, zal hij u ontslag wegens disfunctioneren kunnen geven.

Bent u het niet eens met uw verbeterplan of verbetertraject, dan is het verstandig om dit direct te laten weten aan uw werkgever. Doe dit per e-mail zodat u schriftelijke stukken in handen heeft waaruit blijkt dat u het destijds al niet eens was met het verbeterplan. Bent u niet akkoord met een verbeterplan of verbetertraject, dan is het meestal ook verstandig om dit niet te ondertekenen ‘voor akkoord’ (of ‘voor gezien’). U kunt ook kiezen voor het ‘onder protest’ ondertekenen van het verbeterplan, waarbij u dus direct aangeeft dat u niet akkoord bent met de inhoud.