Algemene voorwaarden

Opdrachtgever
De cliënt (opdrachtgever) als contractspartij van Arbeidsjurist-Eindhoven. De opdrachtgever dient (hoofdelijk) als debiteur in te staan voor de betaling van de declaraties van Arbeidsjurist-Eindhoven, tenzij anders tussen partijen schriftelijk mocht zijn overeengekomen voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht en waaruit voortvloeit, dat een derde daarvoor instaat.

Het honorarium
De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten, die Arbeidsjurist-Eindhoven voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

Verschotten
De kosten die Arbeidsjurist-Eindhoven in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Arbeidsjurist-Eindhoven en een opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Arbeidsjurist-Eindhoven werkzaam zijn, ongeacht de rechtsbetrekking waarin zij tot Arbeidsjurist-Eindhoven staan. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Arbeidsjurist-Eindhoven (www.belastigadvies-eindhoven.nl). Naar deze voorwaarden wordt verwezen in correspondentie, zodat de opdrachtgever hiermee bekend is.

Opdracht
Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van artikel 7:404 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Arbeidsjurist-Eindhoven. Dit houdt in dat de opdrachtgever ermee instemt, dat Arbeidsjurist-Eindhoven de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan Arbeidsjurist-Eindhoven verbonden werknemer.

Opschorting/beëindiging opdracht
Arbeidsjurist-Eindhoven behoudt zich het recht voor om de opdracht op te schorten, in het geval een declaratie niet en/of niet tijdig voldaan wordt en behoudt zich het recht voor om de opdracht niet uit te voeren, indien zij gegronde vrees heeft dat declaraties niet en/of niet tijdig worden voldaan. Arbeidsjurist-Eindhoven behoudt zich eveneens het recht voor om de opdracht te beëindigen, indien zij niet volledig en/of onjuist door de opdrachtgever is ingelicht, zonder daardoor schadeplichtig te worden.

Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Arbeidsjurist-Eindhoven slechts bevoegdelijk worden vertegenwoordigd door een aan Arbeidsjurist-Eindhoven verbonden werknemer/partner.

De werking van artikel 7:404 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt, wordt uitgesloten indien aan twee of meer personen een opdracht is gegeven. Voor zover voor de uitvoering van de opdracht de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de opdrachtgever, behoudens in geval van deurwaardersbijstand.

Bij het inschakelen van een derde zal door Arbeidsjurist-Eindhoven de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Declaratie
Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan Arbeidsjurist-Eindhoven het honorarium, vermeerderd met verschotten en 21% omzetbelasting (BTW) verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

Arbeidsjurist-Eindhoven is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve afrekening in het kader van de opdracht.

Betaling
Betaling van declaraties van Arbeidsjurist-Eindhoven dient te geschieden, zonder enig beroep op korting en/of compensatie, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente, verschuldigd. 

Alleen betaling door overboeking op de ten name van Arbeidsjurist-Eindhoven gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening (kwitantie), leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
Arbeidsjurist-Eindhoven is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst/opdracht, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en voorts voor zover daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen. 

De totale aansprakelijkheid van Arbeidsjurist-Eindhoven voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt. De aansprakelijkheid van Arbeidsjurist-Eindhoven is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Arbeidsjurist-Eindhoven voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een 1 jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het totale declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als hierboven bedoeld dienen binnen de termijn van 30 dagen na ingebrekestelling schriftelijk te zijn ingediend ten kantore van Arbeidsjurist-Eindhoven. Bij indienen van de eventuele aanspraken na de termijn van 30 dagen, ziet opdrachtgever af van zijn rechten.

Aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet of winst is te allen tijde uitgesloten. De opdrachtgever zal Arbeidsjurist-Eindhoven te allen tijde vrijwaren tegen vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door Arbeidsjurist-Eindhoven ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van Arbeidsjurist-Eindhoven. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door Arbeidsjurist-Eindhoven ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

Informatieplicht 
Opdrachtgever is gehouden, alle relevante gegevens en bescheiden, welke Arbeidsjurist-Eindhoven overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Arbeidsjurist-Eindhoven bepaalt de wijze en door welke werknemer de verleende opdracht wordt uitgevoerd. 

Opdrachtgever is gehouden, alle relevante gegevens en bescheiden, welke Arbeidsjurist-Eindhoven overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Arbeidsjurist-Eindhoven bepaalt de wijze en door welke werknemer de verleende opdracht wordt uitgevoerd. 

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Arbeidsjurist-Eindhoven daartoe aanleiding geeft, is Arbeidsjurist-Eindhoven gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Arbeidsjurist-Eindhoven te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever verwijtbaar tekort mocht schieten in de nakoming van jegens Arbeidsjurist-Eindhoven aangegane verplichtingen, dan wel mocht nalaten de verlangde zekerheid te stellen, is Arbeidsjurist-Eindhoven gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Arbeidsjurist-Eindhoven, uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Toepasselijk recht en forumkeuze 
De rechtsverhouding tussen Arbeidsjurist-Eindhoven en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. De geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Arbeidsjurist-Eindhoven.

Vragen 
Hebt u vragen over de algemene voorwaarden van Arbeidsjurist-Eindhoven, dan kunt u contact opnemen met Arbeidsjurist-Eindhoven op het telefoonnummer 040-3035113 of het e-mailadres info@arbeidsjurist-eindhoven.nl.

Arbeidsjurist-Eindhoven
Versie 01